üresfooldalhalmagunkrolhalgaleriaüresetlapüresitallapüreselerhetosegüres

MagunkrólhalMagunkrólhal

A II. kerületi gyógyszertárak.

A vizvárosi, "Fekete Medvéhez" címzett reáljogú gyógyszertár.

Budán ez a második legrégibb patika és ezt is Bősinger Ferenc Ignác nyitotta meg. A törökök kiűzetése után nemcsak a Vár, de a külvárosok is hamar felépültek és a kereskedelmi életmegindulásával .a fejlődés is gyorsabban haladt. Bősinger ezt a fejlődést látva, a vízivárosban lévő házában új gyógyszertár megnyitására kért és kapott engedélyt. Engedélyokmánya nem található fel.

Ez a patika a várbelinek 1851-ig fiókjaként szerepelt, ami kitűnik abból, hogy hosszú időn át, - bár tulajdonosváltozás többször volt, - mindkettőnek ugyanazok voltak a tulajdonosai. Megnyitása idejét sem lehet megállapítani, azonban bizonyos, .hogy nem egyidőben kezdte meg működését a várbelivel, hanem később, az 1690-es évek elején. Első adat, amely a patika működését igazolja, a budai tanácsnak 1705. évi november hó 16-án kelt határozata, mely azt mondja, hogy a vízivárosban működik a Werner-féle patika és a mellett több nem engedélyezhető, azonban a város fenntartja magának a jogot, hogy kórházában patikát létesítsen.

A Fővárosi Levéltárban a budai Inventaria antiqua 2. szám alatt található iratok szerint a gyógyszertár a ház nevéről, melyben elhelyezést nyert, vette fel az "Arany Sas" elnevezést. A hivatkozott iratok szerint Seyler Ferenc József gyógyszerész, aki a várbeli "Arany Egyszarvú" és a vízivárosi ,.Arany Sas" nevű patikák tulajdonosa, 1715-ben a tanácshoz azzal a kéréssel fordult, hogy vízivárosi patikája részére a városi térségen adjon alkalmas helyet, mert a patika az árvíz miatt sokszor kárt szenvedett, laboratóriuma kicsi, a házbért felemelték, a hely patika elhelyezésére nem alkalmas, továbbá más kényelmetlenségek és károk miatt is elhatározta, hogy patikáját az "Arany Sas"-ból áthelyezi. A kérelmet a budai tanács az 1715. évi január 18-án, továbbá ugyanez év február 8-án és 18-án tartott üléseiben tárgyalta. (Lásd budai tanácsülési jegyzőkönyvet 1715-ből Seyler neve alatt a felsorolt ülési napokon.) Seyler a vízivárosban újonnan épült kenyeres boltot kérte és ha ezt nem kapja meg, akkor a Sautermeister boltja mellett kívánta elhelyezni a patikát. (A patika az alsó vízivárosi "Unterer Marck" 26. számú házban volt, mely a mai Corvin-tér és Szilágyi. Dezső-tér között állott a dunai oldalon. egyedül álló, félig jól megépített háznak mondja az 1695. évi helyzetet feltüntető birtokkönyv. "Zaiger".) Bősinger után 1699-től Terrier Bálint, 1715-től Seyler Ferenc, 1740-től Hinger János voltak a várbelivel közös tulajdonosai. Az 1749. évi július hó 28-án kelt budai tanácsi határozat (lásd a tanácsülési jegyzőkönyv 128. o.) szerint Hinger eladósodott, Werner József Lőrinc pedig a patika eladása esetén jogot formált megvételére. Így, az 1750. évi július 6-án kelt tanácsülési határozatban (113. oldalon) Werner már mint új tulajdonos szerepel. Tulajdonképpen már most válik külön a gyógyszertár a várbelitől, azonban úgy látszik, még sok anyagi vonatkozás tartja összekapcsolva őket.

Az önállósításhoz külön engedélyt nem szereztek, hanem egyszerűen a tanáccsal jóváhagyatták a tulajdonátruházási szerződést és ezzel a különválás megtörtént. Egyes adatok szerint az önállósítás, helyesebben különválás 1751-ben történt meg, amikor Preitenacher János vette meg ,a patikát. Érdekes, hogy a Preitenacher és Werner közötti szerződést jóváhagyó 1751. évi március hó 23-án tartott tanácsülési határozat (Tan. ülési jegyzőkönyv. 56. oldal) a vízivárosi patikát "zum goldenen hum" néven szerepelteti. Ez is igazolja, hogy a szétválás után a két patika neve felcserélődött és hosszú időn át egyik sem állandósította elnevezését. Ez a patika "Városi", "Alvárosi" néven szerepelt, míg később felvette a ma ismeretes nevét.

Érdekesen világítja meg a budai tanács 1740. évi június hó 10-én kelt határozata a tulajdonátruházás jóváhagyását és egyben igazolja a várbeli és vízivárosi gyógyszertárak kapcsolatát is. E határozat szerint Hinger János József bejelentette, hogy Seylertől megvette a várbeli és vízivárosi gyógyszertárait. Kérte ezzel kapcsolatban a szerződés hatósági jóváhagyását, a polgárjog megadását és a korábbi tulajdonos által élvezett gyógyszerészi jogosultságot. A tanács mindezeket a kéréseket 'teljesítette.

A patika működési területe a Mai Fő-utcában, a Fő-utca 27. számtól, vagyis a mai helyétől a Batthyány-térig terjedő részen lehetett. Megállapítást nyert, hogy 1832-ben a mai Vigadó épület mellett volt, 885-ig pedig a Fazekas-tér 6. szám alatt, ami megfelel a mai Szilágyi Dezső-tér Óbuda felőli részének. Innen, vagyis a Fazekas-tér 6. szám alól a II. kerületi elöljáróság 1683-1885. sz. engedélye alapján a mai helyére helyezték át a patikát. (Főv. Lev. budapesti eln. 1265--1885. sz.)

A gyógyszertár reáljogúságát a budai helytartóság az 18.36. évi április hó 12-én kelt és alább szó szerint közölt 8901. számú rendeletével ismerte el.

A patika tulajdonosai voltak:
 • Bősinger Ferenc Ignác,
 • 1699-től Werner Bálint,
 • 1715-től Seyler Ferenc,
 • 1740-től Hinger János,
 • 1749-től Werner József Lőrinc,
 • 1751-től Preitenacher Xavér Ferenc,
 • 1760-tól Pöschl Ferenc, halála után
 • 1794-től Pöschl özvegye és két fia,
 • 1804-től Pöschl Ferenc
 • 1809-től Schmidt János Antal,
 • 1849-től Hollmann József, aki 1828-tól vezette a patikát,
 • 1857-ben Schwartzmayer János, Hollmann özvegyétől vette,
 • 1882-tői Kapuváry László,
 • 1883-tól Moldoványi Sándor
Partnereink További partnereink Pater Marcus Belga Apátsági söröző és étterem Dunaparti Matróz Kocsma Belgian Brasserie Henrie - Belga Söröző Belga Sörök Háza Belga Sörök Boltja
www.patermarcus.hu www.matrozkocsma.hu www.belgasorozo.com www.belgasorokhaza.hu www.belgasorbolt.hu